Vedtægter for Sjørslev – Demstrup Idrætsforening

 • 1 a

Foreningen er stiftet den 20. marts 1957 ved en sammenslutning af Sjørslev Ungdomsforening og Demstrup Ungdoms-og Idrætsforening.

 • 1 b

Foreningens navn er: Sjørslev – Demstrup Idrætsforening. (SDIF)

 • 1 c

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 • 2

Foreningens formål er at medvirke til en legemlig og åndelig sund dansk ungdom.

 • 3

Foreningens formål søges opfyldt gennem fx gymnastik, boldspil af forskellig art, badminton, tennis, motionscenter og andre former for bevægelsesidræt, der måtte have medlemmernes interesse.

 • 4

Foreningen skal være medlem af de idrætsunioner og idrætsforbund, hvor foreningen har aktive hold eller medlemmer tilmeldt. Det påhviler foreningens bestyrelse at sørge for at de regler, der er gældende for de idrætsunioner- og forbund, som foreningen er medlem af, bliver overholdt.

 • 5 a

Enhver kvinde eller mand, der har fast bopæl i Sjørslev – Demstrup eller nærmeste omegn har ret til at være aktiv eller passiv medlem af foreningen. Personer uden for dette område kan opnå medlemskab, hvis ikke et flertal i bestyrelsen har noget imod det.

 • 5 b

Medlemmer kan udelukkes fra foreningen, hvis der findes særlig anledning dertil. Beslutning herom træffes af bestyrelsen, eller hvis 2/3 af de frem- mødte stemmeberettigede medlemmer på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling kræver det.

 • 6 a

Det er foreningens hensigt at skaffe økonomiske midler, som hjælp til foreningens drift, ved at søge samarbejde med sponsorer samt fx afholde lotterispil og lignende. Bestyrelsen kan foretage disse tiltag efter behov.

 • 6 b

Foreningen kan afholde festlige sammenkomster som afslutningsfester, foreningsfester og lignende efter bestyrelsens valg. Det er ethvert medlems pligt at medvirke til et godt kammeratskab i foreningen, og det er alle medlemmers pligt at medvirke til, at foreningens sammenkomster får et problemfrit forløb.

 • 7 a

Foreningens medlemmer er dels aktive, dels passive kontingentydere. Kun aktive medlemmer over 18 år og bosiddende passive medlemmer i Sjørslev – Demstrup området over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare. Bestyrelsens medlemmer skal være fyldt 18 år på valgtidspunktet.

 • 7 b

Én forældre til aktive medlemmer under 18 år har stemmeret på foreningens generalforsamling og er valgbare.

 • 7 c

Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret på foreningens ordinære- eller ekstraordinære generalforsamling.

 • 8 a

Foreningens samlede bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg hvert andet år.

 • 8 b

Der vælges hvert år på generalforsamlingen 2 suppleanter. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, hvilket skal fremgå korrekt af referatet af generalforsamlingen. Suppleanterne er i øvrigt på valg til bestyrelsen på samme tidspunkt som de bestyrelsesmedlemmer, de har afløst.

 • 8 c

Foreningen skal have 2 revisorer, der skiftevis er på valg hvert år. Generalforsamlingen kan dog ved stemmeflertal udskifte begge revisorer. Hvis en revisor fratræder i løbet af et år, er bestyrelsen bemyndiget til at vælge en ny frem til næste valg.

 • 9a

Foreningens bestyrelsesformand vælges af generalforsamlingen. Formandsvalget foretages separat og før det øvrige valg til bestyrelsen. Valg af formand og bestyrelse skal ske ved skriftlig afstemning samt ligeledes opstilling af kandidater. Valg af suppleanten kan ske ved håndsoprækning, hvis ingen på generalforsamlingen kræver skriftlig afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan efter bestyrelsens valg findes udenfor bestyrelsen. Valgene i bestyrelsen vedrørende konstituering skal være skriftlig, hvis blot ét bestyrelsesmedlem kræver det.

Valg af formand sker således: Der indhentes af generalforsamlingen skriftlige forslag til formandsposten. Dirigenten skal sikre, at der ikke er opstillede personer, der ikke ønsker at blive valgt.

En skriftlig afstemning med et navn på hver stemmeseddel afgør valget af bestyrelsens formand for de kommende 2 år. Bestyrelsesformanden vælges således for 2 år af gangen Ved stemmelighed foretages omvalg til et flertal findes.

9b

Øvrige bestyrelsesvalg sker således: Generalforsamlingen afgiver skriftlige forslag til bestyrelsen med valgfrit antal lovlige kandidater. Dirigenten skal sikre, at der ikke er opstillede personer, der ikke ønsker at blive valgt. Er det opstillede antal personer lig med det antal, der er på valg, er de opstillede valgt. Er der opstillet flere personer, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Hver stemmeseddel der afgives skal være forsynet med det antal navne, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. Dirigenten skal før afstemningen orientere generalforsamlingen om, hvordan stemmesedlen til bestyrelsesvalget skal udfyldes.

Eksempelvis:

Der skal vælges 4 personer i alt, hvilket betyder, at stemmesedlen skal udfyldes med 4 navne. Ved afgørende stemmelighed foretages omvalg blandt de, der har stemmelighed, til bestyrelsen er fuldtallig med 5 personer.

 • 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når 15 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde, som den ordinære generalforsamling.

 • 11

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Generalforsamlingen indledes med valg af dirigent. Bestyrelsen kan foreslå en dirigent, og er der ingen modforslag, er bestyrelsens forslag valgt. Dirigentens første handling er at konstatere, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

01: Valg af dirigent
02: Valg af to stemmetællere
03: Bestyrelsens formands beretning til godkendelse
04: Kasserens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
05: Valg af bestyrelsesformand:
06: Valg til bestyrelsen. På valg er:
07: Valg af 2 suppleanter
08: Valg af én revisor.
09: Forslag til vedtægts ændringer
10: Indkomne forslag
11: Eventuelt

Der indvarsles til generalforsamlingen mindst ugedagen i forvejen ved bekendtgørelse i et dag- eller ugeblad, som dækker Sjørslev-Demstrup området. I tilfælde af forslag til vedtægts ændringer, skal dette fremgå af ind- kaldelsen, ligesom det skal oplyses, at forslagene kan rekvireres hos bestyrelsesformanden. Øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsesformanden senest 4 hverdage før generalforsamlingen afholdes. Forslag til vedtægts ændringer skal være formanden skriftlig i hænde senest den 15. januar. Vedtægts ændringer skal vedtages på generalforsamlingen med 2/3 flertal og af mindst 20 stemmeberettigede medlemmer mødt på generalforsamlingen. Hvis ingen kræver skriftlig afstemning, kan alle valg på generalforsamlingen – undtagen valg af formand og øvrige bestyrelsen – foregå ved håndsoprækning


 • 11 c

Hvis mere end 1/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen ikke kan godkende bestyrelsens formands beretning eller det fremlagte regnskab, skal bestyrelsen sørge for, at der indkaldes til en ny generalforsamling, som skal afholdes inden for 3 uger. Hvis ikke både bestyrelsens formands beretning og det fremlagte regnskab godkendes på den nye generalforsamling, er konsekvensen, at hele bestyrelsen er på valg på samme generalforsamling.

 • 12

Formanden drager omsorg for, at der bliver ført en medlems fortegnelse og en forhandlings protokol med referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder, samt at alle referater bliver underskrevet af den samlede bestyrelse. Generalforsamlings referatet skal ligeledes underskrives af dirigenten.

 • 13

Bestyrelsen kan efter generalforsamlingen nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Disse udvalg nedsættes for et år ad gangen.

Foreningen kan kun opløses efter de regler, der gælder herfor og kun på en ekstraordinær generalforsamling.

 • 15

I tilfælde af foreningens opløsning udloddes foreningens formue til almenvelgørende formål. Udlodningen foretages af den sidste bestyrelse i samråd med Silkeborg Kommune.

Ovenstående Vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. marts. 2017

Henning Nielsen Lund Dirigent